Statut

Statut Fundacji Nauk Humanistycznych

 

 

Rozdział I: Postanowienia wstępne

 

 

§1

 1. Fundacja Nauk Humanistycznych, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona Aktem Założycielskim sporządzonym w formie aktu notarialnego w dniu 10 maja 2013 r., przez asesora notarialnego Bartosza Postóła zastępującego notariusza Mieczysława Szmacińskiego prowadzącego Kancelarię Notarialną w Łodzi przy ul. Pomorskiej nr 41 przez następujące osoby fizyczne, zwane dalej Fundatorami:

1) Sebastian Adamkiewicz,
2) Przemysław Piotr Damski,
3) Zbigniew Głąb,
4) Wojciech Marciniak,
5) Przemysław Stępień,
6) Kamil Śmiechowski.

 §2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną

 §3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Pabianice.
 2. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej
 3. Dla realizacji celów statutowych Fundacja może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

 §4

 1. Pełna nazwa Fundacji w języku polskim brzmi: Fundacja Nauk Humanistycznych a angielskim Foundation for Humanities.
 2. Dopuszcza się stosowanie skrótów FNH (dla nazwy polskojęzycznej) oraz FH (dla nazwy anglojęzycznej) na oznaczenie Fundacji.
 3. Fundacja posiada logo, tj. identyfikujący ją znak graficzny, który jest jej wyłączną własnością. Wzór logo znajduje się w Załączniku.

 §5

 1. Fundacja działa na podstawie ustawy o fundacjach i właściwych przepisów prawa.
 2. Ministerstwem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 Rozdział II: Cele Fundacji

 

 §6

 1. Celem Fundacji jest wspieranie badań z dziedzin humanistycznych oraz popularyzowanie ich wyników. Kształtowanie nowoczesnych postaw humanistycznych i obywatelskich w społeczeństwie oraz promocja łączenia wiedzy ścisłej z tymi postawami.

 §7

 1. Fundacja realizuje swoje cele po przez:

1) prowadzenie badań naukowych i promowanie działalności naukowej
2) działalność edukacyjną.
3) pomoc dla badaczy przy zabieganiu o granty, stypendia i dofinansowanie badań.
4) inicjowanie i organizowanie akcji w celu pozyskiwania środków do realizacji celów statutowych Fundacji.
5) przyznawanie stypendiów i nagród;
6) propagowanie i dystrybucję publikacji oraz dzieł nauki i sztuki, których charakter jest zbieżny z celami Fundacji określonymi w niniejszym Statucie;
7) propagowanie humanistyki i jej wartości w biznesie i naukach ścisłych
8) propagowanie innowacyjności w naukach humanistycznych
9) działalność wydawniczą
10) organizowanie i finansowanie spotkań, seminariów, sympozjów, konferencji, kursów, warsztatów, szkoleń, konkursów naukowych kulturalnych i artystycznych oraz imprez promujących cele działania Fundacji;
11) organizowanie i prowadzenie bibliotek, archiwów oraz ośrodków dokumentacji;
12) współpracę z osobami prawnymi i fizycznymi w kraju i za granicą, których cele są zbieżne z celami Fundacji;
13) wspieranie instytucji prowadzących działalność zgodną z celami Fundacji;
14) organizowanie i finansowanie działalności oświatowej oraz propagowania i wymiany doświadczeń w zakresie objętym celami Fundacji;
15) organizowanie i finansowanie staży, praktyk i wyjazdów stypendialnych dla osób zaangażowanych w działalność w zakresie objętym celami Fundacji;
16) skupianie wokół idei Fundacji osób zainteresowanych jej celami, w tym przedstawicieli środowisk naukowych i edukacyjnych w kraju i zagranicą.
17) Wspieranie i organizowanie inicjatyw z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego.

 1. Żadne przejawy działalności Fundacji nie powinny być interpretowane jako zastępowanie instytucji państwowych w spełnianiu ich statutowych obowiązków.

 

Rozdział III: Finanse Fundacji

  §8

 1. Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
 2. Kapitał zakładowy Fundacji wynosi 600 zł.
 3. W chwili założenia Fundacja nie posiada majątku nieruchomego.

 §9

 1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

1) darowizn, dotacji, subwencji, grantów, spadków krajowych i zagranicznych;
2) dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych Fundacji;
3) dochodów z darów, zbiórek publicznych i funduszy uzyskanych z organizowanych imprez;
4) odsetek i depozytów bankowych;
5) dochodów z tytułu udziału Fundacji w spółkach;
6) dochodów z udziałów w zyskach spółek prawa handlowego, w których udziały (akcje) zostały objęte przez Fundację;

 1. Darczyńca może postanowić, że darowizna przeznaczona zostanie na zwiększenie funduszu założycielskiego.

 §10

 1. Dochody Fundacji przeznaczone są na realizacje celów Fundacji.
 2. Środki majątkowe pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, grantów lub spadków, mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli przekazujących te środki, zgodnie z pkt. 3 poniżej.
 3. Przekazujący Fundacji dotacje, subwencje, spadki, granty lub darowizny może zastrzec, że środki majątkowe z nich pochodzące mają być wykorzystane w określony sposób. Zarząd Fundacji może nie przyjąć tego warunku. W takim wypadku Fundacja nie przyjmuje takich dotacji, subwencji,, grantów, spadków lub darowizn, bądź zwraca środki z nich pochodzące, jeżeli takie dotacje, subwencje, granty, spadki lub darowizny zostały już przyjęte.
 4. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 5. W przypadku gdy przychody Fundacji są wyższe niż koszty mogą zostać przekazane na cele statutowe Fundacji.

 §11

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji ma obowiązek złożyć oświadczenie w przedmiocie przyjęcia spadku. Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy zachodzi niebezpieczeństwo, że wartość czynna spadku jest mniejsza od długów spadkowych.

  §12

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać swoim majątkiem zobowiązań członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
 2. Fundacja nie może przekazywać jej majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać swojego majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.
 4. Fundacja nie może dokonywać zakupów na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie.

 §13

 1. Decyzje w sprawie wydatkowania środków do kwoty 5.000 zł włącznie może podjąć samodzielnie Przewodniczący Zarządu.
 2. W razie braku jednomyślności w Zarządzie decyzję podejmuje Przewodniczący razem z Fundatorami.
 3. Decyzje w sprawie wydatkowania środków przekraczających kwotę 5.000 zł podejmuje Zarząd jednomyślnie.

 

Rozdział IV: Organy i sposób reprezentacji Fundacji

 §14

 1. Organami Fundacji są Zarząd Fundacji (dalej zwany Zarządem) oraz Rada Fundacji (dalej zwana Radą)

 §15

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji i liczy 3 członków.
 2. Członków Zarządu oraz Przewodniczącego wybiera Rada na trzyletnią kadencję.
 3. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

1) upływu kadencji

2) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady

3) odwołania przez Radę

4) śmierci członka Zarządu

 1. Przewodniczący ma prawo powoływania pełnomocników za zgodą Rady.
 2. Wszyscy członkowie Zarządu mogą sprawować swoje funkcje przez wiele kadencji.
 3. Członkami Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwa skarbowe i kryminalne.

 §16

 1. Zarząd zbiera się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenie Zarządu zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wiosek członka Zarządu. Przewodniczący zobowiązany jest powiadomić wszystkich członków Zarządu o posiedzeniu z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną.
 3. Zarząd podejmuje swe decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów, w obecności wszystkich członków Zarządu.
 4. Zarząd zobowiązany jest co roku, do dnia 30 września, przedłożyć Radzie sprawozdanie z działalności Fundacji.

 §17

 1. Rada liczy co najmniej 3, ale nie więcej niż 11 członków.
 2. Członków pierwszej Rady powołują Fundatorzy
 3. Kolejnych członków Rady powołuje dotychczasowa Rada oraz Fundatorzy
 4. W Radzie Fundacji mogą zasiadać członkowie stali i niestali z czego członkowie stali stanowią co najmniej 50% +1 ogólnej liczby członków Rady.

1) Rada powołuje członków niestałych na trzyletnią kadencję
2) Fundatorzy powołują członków stałych na czas nieokreślony
3) Członkostwo niestałe może zostać każdorazowo przedłużone na okres kolejnych trzech lat za zgodą Fundatorów i na wniosek Rady

 1. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje na skutek:

1) upływu kadencji
2) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady
3) w szczególnych, uzasadnionych przypadkach – odwołania przez członków stałych Rady
4) śmierci członka Rady

 1. Rada wybiera z grona jej stałych członków Przewodniczącego na trzyletnią kadencję.
 2. Członkami Rady mogą być przedstawiciele innych instytucji, stowarzyszeń i osób prawnych.
 3. Członkowie Rady nie mogą zasiadać w Zarządzie.

 §18

 1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Rada Fundacji sprawując swe funkcje może korzystać z opinii i ocen powoływanych przez Radę w tym celu specjalistów.
 3. Tryb działania Rady określa uchwalony przez nią Regulamin.

 §19

 1. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) Nadzór nad działalnością Fundacji.
2) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
3) Powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego i członków Zarządu.
4) Ocena prac Przewodniczącego i Zarządu oraz udzielanie im absolutorium, ocena rocznych sprawozdań.
5) Podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji.

 §20

 1. Do składania oświadczeń i podejmowania zobowiązań w zakresie praw i obowiązków Fundacji konieczna jest reprezentacja łączna Przewodniczącego i jednego członka Zarządu lub Przewodniczącego i ustanowionego przez Fundację pełnomocnika.

 

Rozdział V: Postanowienia końcowe

 §21

 1. Zmiana statutu wymaga zgody 4/5 Rady podjętej w obecności co najmniej 3/5 członków Rady, z których członkowie stali stanowią co najmniej 50%+1 zebranych.

 §22

 1. Fundatorzy jednomyślnie podejmują uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Jeżeli Fundatorzy w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.